„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020


W dniu 21 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7178/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych, którego Wnioskodawcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.

Do pobrania:

Uchwała nr 7178/2023 z dnia 21.09.2023 r.

Załącznik do uchwały nr 7178/2023 z dnia 21.09.2023r. – Ogłoszenie o naborze

Wykaz inwestycji, które otrzymały pozytywną opinię organu opiniodawczo-doradczego wraz z liczbą punktów przyznaną podczas opiniowania w zakresie wpływu tej inwestycji na środowisko

Skip to content