„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Szkolenie dotyczące naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”


W dniu 30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020.

Licznie zgromadzeni na sali przedstawiciele gmin i powiatów zainteresowanych  możliwością ubiegania się o wsparcie na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych mieli możliwość wysłuchania informacji na temat przepisów regulujących warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy czy uregulowań zawartych w formularzu umowy o przyznaniu pomocy. Zapoznali się także z przepisami dotyczącymi wyboru wykonawców zadań czy najczęściej występujących uchybieniach przy rozliczaniu operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” można składać w terminie od 06 do 20 maja 2019 roku.

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze szkolenia:

  1. Prezentacja – warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej
  2. Prezentacja – omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy
  3. Prezentacja – omówienie formularza umowy o przyznaniu pomocy
  4. Prezentacja – zasady wyboru wykonawców operacji
  5. Prezentacja – najczęstsze uchybienia przy rozliczaniu operacji

 

Skip to content