„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Szkolenie dotyczące naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”


W dniu 4 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020.

Głównym celem spotkania było omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy, zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz uregulowań zawartych w umowie o przyznaniu pomocy. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wysłuchania informacji na temat zasad przeprowadzania postępowań w sprawie wyboru wykonawców zadań oraz najczęściej popełnianych uchybień na etapie rozliczania operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” można składać w terminie od 11 do 25 października 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze szkolenia:

  1. Prezentacja – warunki i tryb przyznawania pomocy
  2.  Prezentacja – zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3.  Prezentacja – postanowienia umowy o przyznaniu pomocy
  4.  Prezentacja – konkurencyjny wybór wykonawców-min
  5.  Prezentacja – najczęstsze uchybienia przy rozliczaniu operacji

 

Skip to content