„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Informacje na temat rządowego programu “Dostępność Plus”

W związku z uruchomieniem rządowego programu „Dostępność Plus”, którego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, poniżej zamieszczamy pismo przewodnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujące informacje o ww. programie. Wdrożenie programu będzie polegało na poprawie dostępności przestrzeni publicznej, produktów […]

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Aktualizacja listy wynika z ponownej oceny wniosku na podstawie […]

Korekta listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Uchwałą Nr 734/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął korektę zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano na zaktualizowanej liście […]

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Uchwałą Nr 692/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana wynikała z przeprowadzonej ponownej weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji […]

Szkolenie dotyczące naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W dniu 30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. […]

Dane dotyczące dochodów gmin i powiatów województwa wielkopolskiego w 2017 roku – nabór wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego udostępnia dane Ministerstwa Finansów oraz GUS (Bank Danych Lokalnych) dotyczące dochodów gmin i powiatów województwa wielkopolskiego w 2017 roku, które posłużą do wyliczenia ilości przyznanych punktów [nabór wniosków od 06 do 20 maja 2019 r.] na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.   1) Dochody własne oraz wysokość subwencji dla gmin […]

Zatwierdzona lista ocenionych operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019

18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 634/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z […]