„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

LSR-y zatwierdzone do realizacji w latach 2023-2027

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W Wielkopolsce będzie realizowanych 30  lokalnych strategii rozwoju na obszarze prawie całego województwa. Strategie […]

Komisja wybrała LSR-y

Komisja  do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dniu 5 grudnia 2023 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W Wielkopolsce wszystkie 30 lokalnych strategii spełniło warunki dostępu a […]

MRiRW potwierdziło limit środków EFRROW dla Wielkopolski w ramach interwencji LEADER

W dniu 4 grudnia 2023 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wysokość środków dla Wielkopolski na komponent wdrażanie LSR oraz na komponent zarządzanie LSR w ramach Planu Strategicznego  WPR na lata 2023-2027. Łącznie limit ten wynosi: 78 425 000 euro, czyli 100% środków przewidzianych w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór LSR. Pismo MRiRW […]

Konkurs na wybór LSR – aktualizacja załącznika nr 4 Regulaminu konkursu na wybór LSR w zakresie podziału środków z EFRROW oraz stawek EFS+ i EFRR

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30.11.2023 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 6297/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Niniejsza uchwała jest […]

Następna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 9 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 7430/2023 zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Zarządzanie zasobami wodnymi

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 […]

Nabór wniosków dla Gmin na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 25 października 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7340/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu […]

Kolejna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 7253/2023 z dnia 5 października 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Nabór wniosków dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 21 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7178/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu […]

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

Uchwałą Nr 7137/2023 z dnia 7 września 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem […]