„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualności

„Zarządzanie zasobami wodnymi” – gminy – aktualizacja listy

09.05.2024

Uchwałą nr 8341/2024 z dnia 9 maja 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysłu [...]

więcej >

Urząd Marszałkowski będzie nieczynny 2 maja

26.04.2024

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie nieczynny w czwartek 2 maja 2024 roku. Będzie to dzień wolny dla pracowników za dzień świ [...]

więcej >

Konkurs „PROW w obiektywie – piąta edycja” – wydłużony termin zgłaszania prac

25.04.2024

Na mocy uchwały nr 8309/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2024 r. wydłużony został termin zgłaszania prac do konkursu fotograficzneg [...]

więcej >

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

PUBLIKACJE

                     

DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020

Skip to content